Pokyny na odber, uschovanie a prepravu vzoriek vody

Pokyny na odber vzoriek sa riadia podľa STN EN ISO 5667:1,3 a STN EN ISO 19458

 1. Vzorku na základnú fyzikálno-chemickú, mikrobiologickú a hydrobiologickú analýzu si môže zákazník odobrať sám a priniesť do laboratória do 6 – 8 hodín po odbere.

 2. V prípade požiadavky na odber vzorky pracovníkom laboratória je tento odber potrebné dohodnúť vopred telefonicky. Treba však brať na vedomie, že sa jedná aj o mikrobiologický rozbor, ktorý trvá min. 3 dni.

 3. Odbery pracovníkom laboratória sa vykonávajú v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 hodine do 17:30 hodine (to platí aj pre zákazníkom odobraté vzorky). Vzorky odobraté po 15:00 hodine sú spracované v nasledujúci pracovný deň.

 1. Ak je potrebný rozbor pre právne účely, vzorku vody môže odobrať len oprávnená osoba s platným Osvedčením o odbere vzoriek pitnej vody. V opačnom prípade môže byť konanie zo strany úradov zamietnuté, vzniknú tým 2 – násobné náklady a predĺži sa doba konania kolaudácie. Okrem toho laboratórium nezodpovedá za výsledky v prípade odobratia vzoriek zákazníkom.

 2. Príprava vzorkovníc: vzorkovnice je možné si vyzdvihnúť v laboratóriu po telefonickej dohode, resp. si ich vysterilizovať doma nasledovne: v mikrovlnke na stredný výkon otvorenú cca 10-15 min. Vrchnák opláchnuť horúcou vodou o teplote nad 80°C. Na chemický rozbor postačuje plastová fľaša napr. z minerálky.

 3. Odber vzoriek je potrebné vykonávať pokiaľ možno z odberného kohútika. Pokiaľ tomu tak nie je, tak z hadice, resp. vedra. Vedro vopred vypláchneme riedeným roztokom SAVO a následne opláchneme vzorkou. V prípade odberu z hadice, koniec vydezinfikujeme opálením, resp. dezinfekčným prostriedkom (SAVO).

 4. Pred odberom necháme vodu odtekať stredne silným prúdom cca 15 – 30 minút, resp. do ustálenia teploty.

 5. Vzorku na mikrobiologickú analýzu odoberáme do pripravených, alebo v laboratóriu vyzdvihnutých sterilných sklených, resp. jednorázových plastových sterilných fliaš o objeme min. 500 ml. Vzorkovnice nevyplachujeme a vzorku nevylievame. Pri odbere sa snažíme minimalizovať kontamináciu fliaš okolitým prostredím. Objem vzorky musí byť taký, aby počas prepravy dochádzalo ku jej miešaniu, teda nie do plna (cca 3 cm pod uzáver).

 6. Odber vzoriek na fyzikálno – chemickú analýzu vykonávame do plastových fliaš o objeme min. 250 ml, najlepšie až 500 ml. Vzorkovnicu vyplachujeme tečúcou vodou po dobu, aby sa v nej vymenil objem min. 2x alebo plnú vylejeme 2 – 3x a napustíme čerstvou vodou. Následne uzavrieme tak, aby sa zamedzil prístup vzduchu (plynnej fázy) do vzorky, najlepšie taktiež pod tečúcou vodou.

 7. Obidve vzorkovnice označíme menom, adresou, miestom, dátumom a časom odberu. Do poznámky je možné uviesť, či sa jedná a mestskú (obecnú) pitnú vodu, alebo podzemnú vodu – studňu, či je zdroje dezinfikovaný, alebo je iná úprava zdroja (filtre, reverzná osmóza ai.).

 8. Vzorky dopravíme do laboratória podľa bodu 1) najlepšie v tme a chladené.