ROZBOR VODY

Pokyny na odber, uschovanie,
prepravA vzoriek vody

Pokyny na odber vzoriek sa riadia podľa STN EN ISO 5667:1,3 a STN EN ISO 19458

  1. Ak je potrebný rozbor pre právne účely, vzorku vody môže odobrať len oprávnená osoba s platným Osvedčením o odbere vzoriek pitnej vody. V opačnom prípade môže byť konanie zo strany úradov zamietnuté, vzniknú tým 2 – násobné náklady a predĺži sa doba konania kolaudácie. Okrem toho laboratórium nezodpovedá za výsledky v prípade odobratia vzoriek zákazníkom.
  2. Príprava vzorkovníc: vzorkovnice je možné si vyzdvihnúť v laboratóriu po telefonickej dohode, resp. si ich vysterilizovať doma nasledovne: sklenené vzorkovnice/fľaše sa sterilizujú 30min. v stále vriacej vode pri (100°C).Vrchnák opláchnuť horúcou vodou o teplote nad 80°C. Na chemický rozbor postačuje plastová fľaša napr. z minerálky.
  3. Odber vzoriek je potrebné vykonávať pokiaľ možno z odberného kohútika. Pokiaľ tomu tak nie je, tak z hadice, resp. vedra. Vedro vopred vypláchneme riedeným roztokom SAVO a následne opláchneme vzorkou. V prípade odberu z hadice, koniec vydezinfikujeme opálením, resp. dezinfekčným prostriedkom (SAVO).
  4. Pred odberom necháme vodu odtekať stredne silným prúdom cca 15 – 30 minút, resp. do ustálenia teploty.
rozbor vody,kolaudačný rozbor vody,chemický,mikrobiologický rozbor vody,rozbor studnićnej vody,bazénovej vody,pitnej vody
rozbor vody,kolaudačný rozbor vody,chemický,mikrobiologický rozbor vody,rozbor studnićnej vody,bazénovej vody,pitnej vody
  1. Vzorku na mikrobiologickú analýzu odoberáme do pripravených, alebo v laboratóriu vyzdvihnutých sterilných sklených, resp. jednorázových plastových sterilných fliaš o objeme min. 500 ml. Vzorkovnice nevyplachujeme a vzorku nevylievame. Pri odbere sa snažíme minimalizovať kontamináciu fliaš okolitým prostredím. Objem vzorky musí byť taký, aby počas prepravy dochádzalo ku jej miešaniu, teda nie do plna (cca 3 cm pod uzáver).
  2. Odber vzoriek na fyzikálno – chemickú analýzu vykonávame do plastových fliaš o objeme min. 250 ml, najlepšie až 500 ml. Vzorkovnicu vyplachujeme tečúcou vodou po dobu, aby sa v nej vymenil objem min. 2x alebo plnú vylejeme 2 – 3x a napustíme čerstvou vodou. Následne uzavrieme tak, aby sa zamedzil prístup vzduchu (plynnej fázy) do vzorky, najlepšie taktiež pod tečúcou vodou.
  3. Obidve vzorkovnice označíme menom, adresou, miestom, dátumom a časom odberu. Do poznámky je možné uviesť, či sa jedná a mestskú (obecnú) pitnú vodu, alebo podzemnú vodu – studňu, či je zdroj vody dezinfikovaný chemicky alebo iným spôsobom, alebo je použitá úprava vodného zdroja chemickou úpravovňou vody ako zmäkčovač vody,, iná filtrácia voda a podobne.
  4. Vzorky dopravíme do laboratória podľa bodu 1) najlepšie v tme a chladené.