CHEMPAL

ROZBOR VODY – ANALÝZA VODY

Laboratórium CHEMPAL s.r.o., Bratislava

pitná voda, studničná voda, bazény, kolaudácia

Rozbor pitnej vody
v rámci Bratislavy

v cene 105€ s dopravou

27 skúmananých parametrov vody vrátane
chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru

Rozbor vody, bazénovej vody, studničnej vody, pitnej vody, analýza vody, úprava pitnej, kotlovej a obehovej vody

Ponuka rozborov vody pre jednotlivé odvetvia
Odbery vzoriek  našim technikom – možnosť donášky vzoriek

Rozbor pitnej vody, studničnej vody, bazénovej vody, kolaudačný rozbor vody

ROZBOR PITNEJ VODY

V rámci Bratislavy:       105 € s DPH
Západné Slovensko:    125 € s DPH
Severné Slovensko:     140 € s DPH

Rozbor bazénovej vody, rozbor vody z bazéna

ROZBOR VODY Z BAZÉNA

Cena: 79 € s DPH

Rozbor odpadovej vody, rozbor vo ČOV, čistička odpadovej vody

ROZBOR ODPADOVEJ VODY

Cena: 28 € s DPH

Rozbor technologickej vody, kotlovej, obehovej vody, čistenie, dezinfekcia potrubia

ANALÝZA KOTLOVEJ VODY

Cena: 120 € s DPH

Informačný rozbor pitnej vody

– zdravie ohrozujúcich ukazovateľov, vrátane mikrobiológie !

Náš informačný rozbor nemá len úplne orientačný charakter, pretože nepoužívame len základné metódy merania alebo porovnávania ( niektoré firmy nazývajú takéto rozbory aj “rýchla analýza vody”). Nami ponúkaný Informatívny rozbor vody je presný, vykonávaný podľa stanovených noriem meraní v profesionálnych spektrofotometroch. A dokonca sme do informačného rozboru vody zahrnuli aj stanovenie nebezpečných baktérií v rámci mikrobiologického rozboru!

Rozbor vody, mikrobiologický, chemický rozbor, analýza voda, bazénová voda, studničná voda. Objednajte si odber vzoriek pitnej vody, kvalita pitnej vody
Mikrobiologický rozbor vody, chemický rozbor vody, rozbor studničnej vody
Informačný rozbor vody v cene 59.90€ + doprava.

Escherichia coli, koliformné baktérie, Pseudomonas aeruginosa, Enterokoky, dusitany, dusičnany, železo, mangán, celková tvrdosť vody

Kolaudačný rozbor vody, rozbor bazénovej vody, studničnej vody

KOLAUDAČNÝ ROZBOR VODY

Staviate rodinný dom, bytové jednotky?
Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor pitnej, úžitkovej vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto si zabezpečte včasný odber vzoriek vody, aby ste zbytočne neodkladali a nečakali na kolaudačné rozhodnutie !

Otvárate prevádzku, reštauráciu ?

ANALÝZA VODY PRE NOVÉ PREVÁDZKY
Analýza vody pre novootvorené prevádzky,
jedálne, nové bufety, hromadné stravovanie ( školy …).
Predajné stánky potravín, výroba a predaj pokrmov
počas trhovej sezóny, a iné podobné prevádzky …

Rozbor vody, analýza studničnej vody, rozbory bazénovej, odpadovej vody, kotlovej a obehovej vody, dezinfekcia pitnej vody a potrubia

Nepodceňujte si jediné ZDRAVIE, a vôbec nie kvalitu pitnej vody !
Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom vody vo viacerých aspektoch …

Len niekoľko málo analyzovaných parametrov v pitnej vode v počte cca 4-6 položiek nepostačuje pre seriózny kvalitatívny obraz na posúdenie kvality pitnej vody či je vhodná na konzumáciu. Slovenský trh ponúka možnosti preveriť si ( napr. DEŇ VODY ) len niektoré základne fyzikálno-chemické činitele, ako sú vodivosť vody, tvrdosť vody, pH,  dusičnany, dusitany …to je len nepatrná časť skúmaných činiteľov, … a kde sú baktérie, mikroorganizmy vo vode ? … to je práve to najdôležitejšie !

Rozbor vody, studničnej vody, bazénovej vody, odpadovej vody ČOV

Rozbory pitnej vody a jednotlivé skúmané parametre sa vykonávajú podla noriem, na rozdiel od informatívnych rozborov iných spoločností napr. na Deň vody (ktoré používajú rýchle kolorimetrické metódy kvapkacími reagenciami s odchýlkami merania 20-30%) . Na to, aby sa ale dalo posúdiť, či je vaša voda pitná, potrebujete podľa Vyhlasky MZ SR č. 247/2017 Z.z. z 09.10.2017 minimálny rozbor vody v cene 110€.

Nevyhovuje vám kvalita vody, nespĺňa normy pre pitnú vodu? …potom ste nútení si dať vodu upraviť !

Rozbor vody, úprava pitnej a technologickej vody

Pre serióznu a správne fungujúcu úpravovňu vody nebude postačovať len 5 parametrov kvality vody !

Vykonávame analýzy vody pre účely návrhov úpravovne studničnej a mestskej vody.
Ďalej Vám zabezpečíme odbery a analýzu vody už po úprave vody, pre kontrolu
funkčnosti a efektívnosti úpravovne, filtrácie vody, t.j. môžete si dať vodu po filtrácií preveriť.

Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravovne vody je v každom prípade potrebný obšírnejší kvalitatívny rozbor vodného zdroja z hľadiska hydrobiologického, mikrobiologický a chemický rozbor vody u nás pomenovaný ako úplný rozbor pitnej vody v 27 skúmaných parametroch.

Technológ navrhujúci úpravovňu vody sa musí odraziť od tých najzákladnejších vlastností vody, ktorými sú senzorické, čuchové vlastnosti vody až po fyzikálno-chemické činitele. Finálnym koncom je zváženie postupu likvidácie baktérii a mikroorganizmov z vody, ktorý sa zvažuje na základe koncentrácie kultivovaných jedincov na jednotku plochy podľa príslušnej normy stanovujúcej povolené alebo nepovolené koncentrácie mikroorganizmov.

Naše služby

Chemické, mikrobiologické a fyzikálne rozbory vôd

V prvom rade sa staráme o kontrolu kvality Vašej vody, ako hlavná činnosť firmy CHEMPAL s.r.o. . Vykonávame odbery vzoriek  pitnej (mestskej) vody, studničnej, závlahovej, bazénovej vody (kúpaliská), odpadovej vody ČOV, kotlovej a obehovej vody. Kontrola kvality / analýza upravovanej vody po chemickom ošetreni a filtrácií vody, či úpravovňa vody spĺňa svoj účel.

Rozbor vody, rozbor studničnej vody, chemický rozbor vody
Poradenstvo, komplexný servis – ZDARMA

Kedykoľvek sa vo vašej prevádzke vyskytne problém s vodou a nesúvisí s dávkovaním chemikálií, alebo zariadeniami na úpravu, poskytneme vám poradenstvo zdarma aj telefonicky, prípadne len za dopravné náklady osobne. Nepoznáme neriešiteľnosť problému v úprave vôd.

Chemická úprava vstupnej a obehovej vody

Pri dávkovaní už nebudete zbytočne investovať do chemického čistenia zariadení, pri ktorom​ prichádzate o nie malé investície. V prípade problémov pri dávkovaní, tieto riešime do 48 hodín osobne a zdarma. Dezinfekcia vody CHLORDIOXIDom so 100% účinnosťou likvidácie mikrobiologickej zložky vody.

Scroll to Top