Nepodceňujte si jediné ZDRAVIE, ktoré máte, ani kvalitu pitnej vody, ktorú používate ! Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom viacerých ukazovateľov.

Len pár analyzovaných parametrov v pitnej vode (cca 4-6) nepostačuje pre seriózny rozbor vody na posúdenie kvality pitnej vody. Teda nie je možné povedať, či je vhodná na konzumáciu. Slovenský trh ponúka zopár možností (napr. DEŇ VODY) preverenia niektorých základných fyzikálno-chemických činiteľov, ako sú vodivosť, tvrdosť vody, pH, dusičnany, dusitany, ale to je len nepatrná časť skúmaných činiteľov … a kde sú baktérie a mikroorganizmy vo vode ? … to je práve to najdôležitejšie !

Analýza rozbor vody západné slovensko

Rozbory pitnej vody a jednotlivých skúmaných parametrov sa robia podľa noriem – na rozdiel od informatívnych rozborov iných spoločností, napr. na Deň vody (ktoré používajú rýchle kolorimetrické metódy kvapkacími reagenciami s odchýlkami merania až 20-30%) . Na to, aby sa dalo posúdiť, či je vaša voda pitná, potrebujete podľa Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z.  minimálny rozbor vody v cene 119€.

rozbor vody bratislava

Testovanie pitnej vody

Keď domáci vodovod pochádza z vlastnej studne a používa sa na dennú spotrebu, voda musí byť vysoko kvalitná a vyhovujúca so všetkými normami a požiadavkami nariadenia rešpektujúcich kvalitu pitnej vody. V skutočnosti podľa nariadení majiteľ vodného zdroja musí mať k dispozícií vodu určenú na ľudskú spotrebu. Aj keď voda môže vyzerať ako čistá a nemá žiadnu vôňu ani chuť, takýto vzhľad môže byť klamlivý. Zachytená voda môže obsahovať látky s potenciálnym negatívnym vplyvom a príležitostne môžu kontaminovať studničnú vodu. Len rozbor vody vykonaný  laboratóriom môže odhaliť celý priebeh.

27 skúmaných parametrov vody vrátane chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru v cene 119€ + doprava 3€ (paušál) vrátane odberu vzoriek. Odbery vzoriek vody vykonáva technik na mieste určenia vodného zdroja.

Chemický, mikrobiologický a hydrobiologický rozbor vody v cene 119€ + doprava 12€ v rámci Západného Slovenska a 18€ v rámci Stredného Slovenska. Možnosť svojpomocného odberu vzoriek vody a donášky vzoriek v prípade analýzy pre súkromné účely.

Napíšte nám:

Do formulára uveďte lokalitu odberu vzorky vody, typ vodného zdroja (studňa, verejný vodovod, bazénová voda ...) Uveďte typ rozboru vody a účel, na ktorý bude protokol o analýze použitý (pre súkromnú potrebu, pre úrady, iné ...).

VAŠE OTÁZKY,
OBJEDNÁVKA ODBERU VZORKY

Základné špecifikácie kontaminácie vôd:

Posúdenie mikrobiálnej kontaminácie vody je z hľadiska zdravotného rizika veľmi dôležité. Jedná sa o vírusy a baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť celú škálu ochorení …

Zmenený obsah niektorých látok vo vode môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenia organizmu. Napríklad voda s vyšším obsahom dusičnanov sa nesmie používať na prípravu výživy pre dojčatá …

Baktérie vo vode, rozbor vody mikrobiologicky

ORIENTAČNÝ ROZBOR VODY

Ponúkaný orientačný rozbor zdravie ohrozujúcich ukazovateľov (vrátane mikrobiológie) vo vode nemá iba orientačný charakter. Používame presné metódy merania pomocou profesionálnych spektrofotometrov a podľa stanovených noriem. Súčasťou orientačného rozboru je aj stanovenie nebezpečných baktérií v rámci mikrobiologického rozboru.

rozbor vody na ťažké kovy

ROZŠÍRENÝ ROZBOR VODY

Toto je ideálny rozšírený test vody pre rodinné domy, budovy firiem, či inštitúcií. Analýza zahŕňa bežné problémy, ako sú kovy, minerály a všeobecná chémia, vedľajšie produkty dezinfekcie z chlórovania, mikriobiologické, hydrobiologické ukazovatele. Uvedený rozšírený rozbor je určený predovšetkých pre vodu neznámej kvality (studne, vlastný vrt), ale aj na test vody z verejnej siete (mestská voda).

Pseudomonas aeruginosa

Súčasťou základného rozboru vody v cene 119€ je aj smrteľne nebezpečná baktéria Pseudomonas aeruginosa, ktorú iné laboratória priamo nevykonávajú.

Legionella

Stanovenie baktérie Legionella v pitnej vode v cene 84€. Legionella je rod patogenných baktérií čeľaďe Legionellaceae spôsobujúca tzv. chorobu legionárov či miernejšiu pontiacku horučku. Najviac infekcií spôsobuje druh Legionella pneumophila , ktorá postihuje hlavne dýchacie cesty.

Ponuka rozborov vody pre jednotlivé odvetvia
Odbery vzoriek našim technikom / možnosť donášky vzoriek

ANALÝZA PITNEJ VODY

V rámci Bratislavy:       119 € s DPH
Západné Slovensko:    119 € s DPH
Severné Slovensko:     119 € s DPH

BAZÉNOVÁ VODA

Kúpaliská, kryté a uzavreté plavárne,
súkromné a verejné bazény.
Cena: 84,50€ s DPH

ODPADOVÉ VODY, ČOV, SEPTIKY

Odpadové vody rôzneho charakteru,
domáce, verejné ČOVky.  Cena: 42€ s DPH

ANALÝZA KOTLOVEJ VODY

Rozbor kotlovej, obehovej, technologickej vody
v uzavretých okruhoch. Cena: 120€ s DPH

STUDNIČNÁ VODA

vrátane sodíka (Na) a draslíka (K): 126€

KOLAUDAČNÝ
ROZBOR VODY

Staviate rodinný dom, bytové jednotky?

Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor pitnej, úžitkovej vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto to neodkladajte a zabezpečte si včasný odber vzoriek, aby ste na kolaudačné rozhodnutie zbytočne dlho nečakali.

Otvárate prevádzku, reštauráciu ?

Rozbor vody pre nové prevádzky

Analýza vody pre novootvorené prevádzky, jedálne, nové bufety, hromadné stravovanie (školy, …), predajné stánky potravín, výrobu a predaj pokrmov počas trhovej sezóny, a ďalšie podobné prevádzky …

Analýza vody

Vykonávame analýzy vody pre účely návrhov úpravne studničnej a mestskej vody. Pre kontrolu funkčnosti a efektívnosti úpravne vody Vám zabezpečíme odber a analýzu vody pred úpravou vody aj po nej. Môžete si dať teda preveriť kvalitu vodu aj po filtrácii. Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravne vody je v každom prípade potrebný obšírnejší kvalitatívny rozbor vodného zdroja z hydrobiologického, mikrobiologického a chemického hľadiska, u nás pomenovaný ako úplný alebo rozšírený rozbor vody s 43 skúmanými parametrami.

Úprava vody

Technológ navrhujúci úpravňu vody sa musí odraziť od najzákladnejších vlastností vody – senzorických a čuchových až po fyzikálno-chemické ukazovatele. Finálnym výstupom návrhu úpravne je zváženie postupu likvidácie baktérií a mikroorganizmov z vody, ktorý sa vypracuje na základe koncentrácie kultivovaných jedincov na jednotku plochy podľa príslušnej normy stanovujúcej povolené limity mikroorganizmov.

Naše služby

Chemické, mikrobiologické a fyzikálne rozbory vôd

V prvom rade sa staráme o kontrolu kvality Vašej vody, ako hlavnú činnosť firmy. Vykonávame odbery vzoriek pitnej (mestskej) vody, studničnej, závlahovej, bazénovej vody (kúpaliská), odpadovej vody ČOVky, kotlovej a obehovej vody. Kontrola kvality, analýza upravovanej vody po chemickom ošetreni a filtrácií vody, či úpravovňa vody spĺňa svoj účel.

Poradenstvo, komplexný servis – ZDARMA

Kedykoľvek sa vo vašej prevádzke vyskytne problém s vodou a nesúvisí s dávkovaním chemikálií, alebo zariadeniami na úpravu, poskytneme vám poradenstvo zdarma aj telefonicky, prípadne len za dopravné náklady osobne. Nepoznáme neriešiteľnosť problému v úprave vôd.

Chemická úprava vstupnej a obehovej vody

Pri dávkovaní už nebudete zbytočne investovať do chemického čistenia zariadení, pri ktorom prichádzate o nie malé investície. V prípade problémov pri dávkovaní, tieto riešime do 48 hodín osobne a zdarma. Dezinfekcia vody CHLORDIOXIDom so 100% účinnosťou likvidácie mikrobiologickej zložky vody.