ROZBOR VODY

Minimálny rozbor vody

119€ + doprava

Zoznam skúšaných ukazovateľov

Mikrobiologické ukazovatele:

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C
Clostridium perfringens
Pseudomonas aeruginosa

Hydrobiologické ukazovatele:

Železité a mangánové baktérie
Vláknité baktérie
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Mikromycéty
Abiosestón

Chemické ukazovatele:

Zákal
Farba
Absorbancia
Reakcia vody (pH)
Elektrolytická vodivosť
Dusitany

Dusičnany
Amónne ióny
Železo
Mangán
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Celková tvrdosť