ROZBOR VODY

MIKROBIÁLNA KONTAMINÁCIA VODY

Špecifikácie kritických mikrobiologických ukazovateľov.
Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitnej vody

Posúdenie mikrobiálnej kontaminácie vody je z hľadiska zdravotného rizika veľmi dôležité. Jedná sa o vírusy a baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť celú škálu ochorení. Fekálnym znečistením (ľudskými alebo zvieracími výkalmi) sa do vody dostávajú mnohé patogény či podmienené patogénne črevné mikroorganizmy vylučované močom alebo stolicou. Najväčšie mikrobiálne riziká sú spojené s požitím vody, ktorá je kontaminovaná.

Escherichia coli

Escherichia coli (E. coli) je baktéria. Prevažná väčšina jej kmeňov je stálou súčasťou črevnej flóry ľudí a zvierat (hrubé črevo), avšak jej prítomnosť v pitnej vode indikuje čerstvú kontamináciu fekálnym znečistením (spôsobeným výkalmi). Prítomnosť týchto baktérií vo vode vylučuje jej použitie na pitie. Niektoré kmene E. coli sú smrteľné. Najvyššia medzná hodnota E. coli v pitnej vode je 0 KTJ/ml. Limit pre balenú vodu je 0 KTJ/250 ml. Jednotka KTJ/250 ml sa uplatňuje pre pitnú vodu plnenú do spotrebiteľského balenia. Často býva zdrojom infekcií (hnisavé procesy a infekcie rán, sepsa, infekcia urinárneho traktu) a nevoľností (gastroenteritídy, meningitídy). U detí mladších ako 1 mesiac môže spôsobovať väčšinu infekcií centrálneho nervového systému (neonatálna meningitída). Prítomnosť baktérií E. coli poukazuje na slabé zdravotné zabezpečenie vodného zdroja.

Mikrobiologicky rozbor vody Escherichia coli,e coli
Mikrobiologicky rozbor vody

Koliformné baktérie

Koliformné baktérie sú ďalším parametrom poukazujúcim na fekálne znečistenie vody. Jedná sa však o znečistenie dlhodobého charakteru. Tieto baktérie môžu byť patogénne – vytvárajú toxíny a teda môžu byť zdravie ohrozujúce. Prítomnosť týchto baktérií vo vode vylučuje jej použitie na pitie. Medzná hodnota koliformných baktérií je 0 KTJ/ml. Používanie a pitie takejto vody môže spôsobiť nevoľnosť, hnačky alebo zvracanie. Môžu sa dostať do vody zo splaškov, z čističky odpadových vôd, z polí alebo zo septikov.

Enterokoky

Enterokoky a ich prítomnosť vo vode signalizujú opäť čerstvé fekálne znečistenie vodného zdroja a možnosť prítomnosti iných patogénnych mikroorganizmov. Prítomnosť týchto baktérií vo vode vylučuje jej použitie na pitie. Najvyššia medzná hodnota Enterokokov v pitnej vode je 0 KTJ/ml. Limit pre balenú vodu je 0 KTJ/250 ml. Jednotka KTJ/250 ml sa uplatňuje pre pitnú vodu plnenú do spotrebiteľského balenia. Používanie a pitie takejto vody môže spôsobiť infekcie močových a žlčových ciest, gynekologické zápaly alebo pooperačné komplikácie brušnej dutiny. Prítomnosť Enterokokov poukazuje na slabé zdravotné zabezpečenie vodného zdroja. Na ich elimináciu je potrebná vysoká dávka chlóru. Všetky vyššie uvedené mikroorganizmy je možné odstrániť dezinfekciou chlórom a jeho zlúčeninami, ozónom alebo fyzikálnymi metódami – UV lampa.

enterokoky, mikrobiologia vody

Kultivovatelné
mikroorganizmy pri 22℃

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22℃ indikujú všeobecné znečistenie vody, a teda ich počet udáva informáciu o celkovom bakteriálnom znečistení vody. Do tejto skupiny patria najmä baktérie, ktorých optimálna teplota rastu je pri 22°C (psychrofilné druhy). Zvýšený počet môže byť spôsobený prienikom znečistenia z okolia alebo nedostatočnou úpravou či dezinfekciou vodného zdroja. Medzná hodnota týchto mikroorganizmov je pre pitnú vodu 200 KTJ/ml.

Kultivovatelné
mikroorganizmy pri 36℃

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36℃ predstavujú skupinu mikroorganizmov, ktorých optimálna teplota rastu je nižšia ako 45 °C (mezofilné druhy). Predstavujú tak väčšinu všetkých mikroorganizmov. Patria k indikátorom všeobecného znečistenia. Z hygienického hľadiska sa im nepripisuje taký veľký význam ako indikátorom fekálneho znečistenia (E. coli, koliformné baktérie, Enterokoky). Riziko, že sa medzi nimi vyskytujú patogénne mikroorganizmy je veľmi nízke. Medzná hodnota týchto mikroorganizmov je pre pitnú vodu 50 KTJ/ml.

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens je spórotvorná baktéria, ktorej vyhovujú bezkyslíkaté podmienky. Spóry klostridií môžu indikovať staršie a periodické znečistenie. Limit pre túto baktériu na používanie a pitie vody je 0 KTJ/ml. C. perfringens môže spôsobovať celé spektrum ochorení, od gastroenteritídy až po deštrukciu tkanív (klostrídiová myonekróza, plynový absces. Komplikácie sú však väčšinou zriedkavé u zdravých ľudí, u ľudí s oslabenou imunitou a detí je riziko značne väčšie. Priamou aj nepriamou kontamináciou pôdy a vody fekáliami sa môže tento mikroorganizmus dostať aj do potravín, najmä na hovädzie a hydinové mäso.

Clostridium perfringens, rozbor vody
Pseudomonas aeruginosa vo vode

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa je typický predstaviteľ podmieneného patogénu človeka. Môže produkovať exotoxín A, ktorý je smrteľný. Infikuje tkanivá, ktoré sú nejakým spôsobom oslabené alebo poškodené. Ako patogén sa dostáva do tela cez poranenia pokožky v styku s kontaminovanou vodou. Je považovaný za indikátor prítomnosti nevhodných organických látok, ktoré indikujú hrubé hygienické závady vodárenských sietí. Vo vode sa veľmi dobre rozmnožuje. Spôsobuje infekcie pľúc, ucha, oka, kože, nechtov a urinárneho traktu (ohrozená skupina ľudí s oslabenou imunitou a so zavedeným urinárnym katétrom). Limit je 0 KTJ/100ml, avšak tento ukazovateľ sa zisťuje len v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Naše laboratórium stanovuje ukazovateľ pri každom minimálnom rozbore, avšak sa nevyhodnocuje s danou Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z.

Mikromycéty

Mikromycéty sú mikroskopické huby, ktoré sa považujú za indikátory organického znečistenia vôd. Do vodného prostredia sa môžu dostávať najmä z odpadov z domácností, z poľnohospodárstva a zo splaškov z pôdy. Mikromycéty sa často vyskytujú v povrchových, podpovrchových aj podzemných vodách vo forme spór alebo trvalých buniek. Pri úprave vody ich prejde veľká časť do vodovodnej siete, kde sa zachytávajú na stenách potrubí. Zvýšený výskyt mikroskopických húb v pitných vodách môže spôsobiť u pacientov so zníženou imunitou nešpecifické ochorenia horných dýchacích ciest, kože, ústnych slizníc, očí, vonkajšieho zvukovodu, prípadne aj pľúcne ochorenia v dôsledku vdychovania aerosólu. Medzná hodnota mikromycét vo vodách je 0 KTJ/ml.

Mikrobiologia pitnej vody rozbor vody

Živé organizmy

Živé organizmy sú organizmy, ktoré neboli usmrtené dezinfekciou, teda indikujú nedostatočnú dezinfekciu. Ich pôvod môže byť spôsobený znečistením, pomnožením vo vodárenskej sieti alebo čerstvou kontamináciou zdroja z povrchovej vody. Medzná hodnota pre vyhovujúcu kvalitu pitnej vody je 0 jedincov/ml.

Mŕtve organizmy

Mŕtve organizmy sú ukazovateľom, ktorý hovorí o prítomnosti a počte mŕtvych mikroorganizmov vo vzorke. Môže sa jednať o jedince usmrtené dezinfekciou či nedostatočnou filtráciou zdroja. Medzná hodnota pre vyhovujúcu kvalitu pitnej vody je 30 jedincov/ml.

Vláknité baktérie

Vláknité baktérie sú baktérie, ktoré vytvárajú vlákna. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj aktinomycéty tvoriace mycelium zložené z vláken-hýf. Produkty metabolizmu vláknitých baktérií niekedy veľmi nepriaznivo ovplyvňujú senzorické vlastnosti a kvalitu vody. Medzná hodnota v pitnej vode je 0 jedincov/ml.

Železité a mangánové baktérie

Železité a mangánové baktérie sú obligátne aeróbne baktérie.  Sú to indikátory ekologického znečistenia vôd. V prírode sa vyskytujú najmä v sladkých vodách s vyšším obsahom zlúčenín železa alebo/a mangánu. Železité a mangánové baktérie spôsobujú organoleptické závady vody (farba, zápach a chuť vody). Spôsobujú aj závažné technologické problémy v potrubiach (napr. upchávanie potrubí, korózia potrubí). Môžu taktiež spotrebovávať zvyšný chlór v pitnej vode počas distribúcie, čo môže spôsobiť druhotné znečistenie vody patogénnymi organizmami. Medzná hodnota pre zásobovanie pitnou vodou je 10 % pokryvnosti poľa v mikroskope pre individuálne aj hromadné zásobovanie.

Bezfarebné bičíkovce

Bezfarebné bičíkovce sú mikroorganizmy živočíšneho i rastlinného pôvodu. Signalizujú dlhodobé či krátkodobé organické znečistenie vody – baktériami, riasami a pod. Ich prítomnosť vo vode môže spôsobovať priame ohrozenie zdravia človeka (ak je potvrdený parazit – Gardia intestinalis), no vo väčšine prípadov sú skôr indikátormi iného znečistenia potenciálne ohrozujúceho zdravie človeka (uvedené vyššie). Pre pitné vody nezabezpečené dezinfekciou je limit pre bezfarebné bičíkovce 10 jedincov/ml. Bezfarebné bičíkovce sa vo vodách zabezpečených dezinfekciou vyhodnocujú v rámci živých organizmov. Vo vodách nezabezpečených dezinfekciou sa vyhodnocujú samostatne.

Abiosestón

Abiosestón je tvorený odumretými časťami živých organizmov a rôznymi časticami organického a minerálneho pôvodu. Predstavuje pomocný indikátor kontaminácie vôd. Na základe poznania abiosestónu je možné rozpoznať zdroj znečistenia, pôvod nežiaducich suspenzií alebo kontaminácie. Medzná hodnota pre hromadné zásobovanie je 10 % pokryvnosť poľa.