Menu Zavrieť

CHEMPAL

Riešime vodu od základov

Všeobecné obchodné podmienky platné pre odbery vzoriek,
rozbory vôd a platby za služby

 
Rozbor pitnej vody, obchodné podmienky CHEMPAL s.r.o.

Článok 1: Predmet diela

1. Predmetom diela je rozbor vzoriek vôd podľa protokolu o odbere. Ukončením je vystavenie protokolu o skúškach.

Článok 2: Objednanie služieb

2. Rozbor vody a odber vzoriek u zákazníka je možné objednať telefonicky, elektronicky mailom info@chempal.sk, alebo osobne na prevádzke spoločnosti – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičová 3, Bratislava v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hodiny. Pri objednávke telefonicky môže byť v rámci skvalitňovania služieb hovor monitorovaný. Po získaní potrebných informácií bude navrhnutý termín odberu pracovníkom firmy CHEMPAL resp. zákazník dopraví vzorky do laboratória osobne a riadi sa článkom 3. Počas objednávania služieb je možné sa dohodnúť s pracovníkom laboratória ohľadom prevzatia vzorkovníc. Poplatok za poskytnuté vzorkovnice sa riadi článkom 3b).

Článok 3: Odber vzoriek, cena, úhrada a podmienky zmluvných strán.

3a) Odber vzoriek vykonáva osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať odber vody vydaného Národným referenčným laboratóriom, pracovník akreditovaného laboratória. V prípade, že vzorky vodyodoberie iná osoba, resp. zákazník, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia, môže laboratórium požadovať vzorku zamietnúť. Zákazník je o tomto konaní písomne upovedomený a náklady spojené s novým (opakovaným odberom), ako aj s neplatným odberom v plnej výške hradí objednávateľ. V prípade, že zákazník súhlasí s vykonaním analýzy podľa požiadaviek uvedených v protokole o odbere, zrieka sa možnosti reklamácie výsledkov. Taktiež berie na vedomie, že kontrolné orgány takýto výsledok môžu zamietnúť a nemá nárok na vrátenie poplatku za poskytnutú službu. Pred odberom vzoriek je zákazník upovedomený, ako má odber vzoriek vykonať. Dôležité pre správny odber a analýzu sú vzorkovnice, uskladnenie a doprava do laboratória. V prípade, že si pri vlastnom odbere zákazník zabezpečí vlastné vzorkovnice, laboratórium nezodpovedá za výsledky skúšok a tie nie je možné reklamovať. To neplatí pri vzorkovniciach na mikrobiologický rozbor zakúpených v zdravotníckych potrebách. Po odbere a preprave musí byť vzorka uskladená v chladničke a dopravená do laboratória do 24 hodín.

3b) Cena za poskytnuté služby sa riadi cenníkom zveréjneným na webovskej stránke:  . Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, o ktorých je zákazník informovaný pri objednaní služieb. Cena pozostáva z niekoľkých častí:prípravy na odber, odber vzoriek, dopravné náklady, rozbor vzoriek, vyhotovenie protokolu s posúdením súladu s Vyhláškou č.496/2010Z.z. V prípade subdodávky je možné objednať posudok, cena je 60,00 € bez DPH. V prípade dodania vzorkovníc laboratóriom sa účtuje poplatok 10,00 €, ktorý je následne odpočítaný priprevzatí / doručení protokolu o skáškach.

 

3c) Úhrada za poskytnuté služby je následovná:

Fyzické osoby – nepodnikateľ:  

– hotovosť pri odbere min. 50% z celkovej sumy s DPH, zvyšná úhrada je bankovým prevodom do vystavenia protokolu, cca 5 kalendárnych dní.

Fyzické osoby – podnikateľ:  

– hotovosť pri odbere min. 50% z celkovej sumy s DPH, zvyšná úhrada je bankovým prevodom pri odbere obdrží faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní.

Právnické osoby: 

– splatnosť faktúry 14 kalendárnych dní, resp. hotovosť pri odbere, pri prebratí protokolu o skúškachV prípade neuhradenia faktúry do následujúcich 21 dní po jej splatnosti postupujeme pohľadávku na spoločnosť, ktorá je našim zmluvným partnerom pre vymáhanie pohľadávok, spol. SAF Investment, s.r.o, (Rybničná 40, Bratislava) Všetky náklady, vrátane provízie, spojené s vymáhaním hradí objednávateľ.

Článok 4: Vystavenie protokolu o skúškach

4. Protokol je vystavený do 7 kalendárnych dní po odbere. V prípade subdodávky je možné, že sa termín predĺži.O tomto je zákazník upovedomený pri odbere a pri súhlase so subdodávkou túto skutočnosť berie na vedomie.Protokol je odoslaný na mail zákazníka a následne doručený originál poštou. Protokol odoslaný elektronicky obsahuje všekty náležitosti originálu – pečiatky a podpisy a teda je ho možné použiť pre právne účely.

Článok 5: Odstúpenie od zmluvy / objednávky

Odstúpiť od zmluvy / objednávky je možné iba písomne do 24 hodín po dohodnutom odobratí vzoriek vôd. V opačnom prípade objednávateľovi bude faktúrovaná pokuta vo výške 30% dohodnutej sumy bez 20% DPH. Po odbere, resp. dodaní vzoriek do laboratória môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy maxim. do 8 hodín po odbere a znáša náklady spojené s dopravou, odberom vzoriek – 5,00€ a manipulačný poplatok 30,00 € bez DPH.

Článok 6: Reklamácie

Reklamácie o výsledkoch skúšky je možné podať do 30 dní od obdržania oroginál protokolu. Akceptované sú iba

písomné reklamácie mailom, resp. poštou. Reklamácie sú vybavované podľa závažnosti do 5 kalendárnych dní. Reklamovať nie je možné výsledky skúšok uvedených v článku 3a) – odber vzoriek zákazníkom. Nie je možné reklamovať výsledky mikrobiologických a hydrobiologických skúšok, nakoľko v ich prípade dochádza k rýchlym zmenám aj v malom časovom horizonte.

LABORATÓRIUM CHEMPAL – prevádzka:
FEI STUBA, Ilkovičova 3, Bratislava

0910 132 765

Laboratórium CHEMPAL s.r.o. Bratislava vykonáva rozbory vody v rámci západného a stredného Slovenska

Potrebujete poradiť ? …Napíšte nám !