ROZBOR VODY

CHEMPAL
Riešime vodu od základov

Všeobecné obchodné podmienky platné pre odbery vzoriek,
rozbory vôd a platby za služby

Článok 1: Predmet diela.

1. Predmetom diela je analýza vzoriek vôd podľa požiadaviek uvedených v protokole o odbere. Výsledkom ukončenie analýzy je vystavenie protokolu o skúške.

Článok 2: Objednanie služieb.

2. Analýzu vody a odber vzoriek u zákazníka je možné objednať prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke www.chempal.sk, telefonicky, elektronicky emailom na , alebo osobne na prevádzke spoločnosti CHEMPAL-skúšobné laboratórium, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava po telefonickej dohode.
Pri telefonickej objednávke môže byť v rámci skvalitňovania služieb hovor monitorovaný. Po získaní potrebných informácií bude navrhnutý termín odberu pracovníkom firmy CHEMPAL, s.r.o., resp. po dohode zákazník dopraví vzorky do laboratória osobne a riadi sa článkom 3.
3. Počas objednávania služieb je možné sa dohodnúť s pracovníkom laboratória ohľadom prevzatia vzorkovníc. Poplatok za poskytnuté vzorkovnice sa riadi článkom 3b).

Článok 3: Odber vzoriek, cena, úhrada a podmienky zmluvných strán.

3a) Odber vzoriek vykonáva osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať odber vody vydaného Národným referenčným laboratóriom alebo pracovník subdodávateľského akreditovaného laboratória. V prípade, že vzorky vody odoberie iná osoba, resp. zákazník, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia, môže laboratórium v prípade nevyhovenia špecifikovaným požiadavkám dodanú vzorku zamietnuť, napr. na základe jej vizuálnej kontroly. Zákazník je o tomto konaní upovedomený a náklady spojené s novým (opakovaným odberom), ako aj s neplatným odberom v plnej výške hradí objednávateľ. V prípade, že zákazník aj napriek tomu súhlasí s vykonaním analýzy podľa požiadaviek uvedených v protokole o odbere, zrieka sa možnosti reklamácie výsledkov. Taktiež berie na vedomie, že kontrolné orgány takýto výsledok môžu zamietnuť a nemá nárok na vrátenie poplatku za poskytnutú službu. Pred odberom vzoriek je zákazník upovedomený, ako má odber vzoriek vykonať (https://www.chempal.sk/pokyny-k-odberu-vzoriek-vody).
Dôležité pre správny odber a analýzu sú vzorkovnice, uskladnenie a doprava do laboratória. V prípade, že si pri vlastnom odbere zákazník zabezpečí vlastné vzorkovnice, laboratórium nezodpovedá za výsledky skúšok a nie je možné ich reklamovať. To neplatí pre jednorazové vzorkovnice na mikrobiologický rozbor zakúpené v zdravotníckych potrebách. Po odbere a pri preprave musí byť vzorka uskladnená v chladničke a dopravená do laboratória čo najskôr, max. do 24 hodín.

3b) Cena
Cena za poskytnuté služby sa riadi cenníkom zverejneným na webovej stránke www.chempal.sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, o ktorých je zákazník informovaný pri objednaní služieb. Cena pozostáva z niekoľkých častí: príprava na odber, odber vzoriek, dopravné náklady, analýza vzoriek, vyhotovenie protokolu o skúške. V prípade subdodávky je možné objednať posudok, cena je 60,00 € bez DPH. V prípade dodania vzorkovníc laboratóriom sa účtuje poplatok 10,00 €, ktorý je následne odpočítaný pri platbe za rozbor vody. Suma vrátane všetkých nákladov je dohodnutá pri objednávke.

3c) Úhrada za poskytnuté služby je nasledovná:
fyzické osoby – nepodnikateľ: hotovosť v celkovej sume pri odbere, hotovosť pri odbere min. 50% z celkovej sumy s DPH, zvyšná úhrada je bankovým prevodom do vystavenia protokolu, cca 8-10 dní po odobratí vzoriek.
fyzické osoby – podnikateľ: hotovosť pri odbere min. 50% z celkovej sumy s DPH, zvyšná úhrada je bankovým prevodom pri odbere obdrží faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dní.
právnické osoby: hotovosť pri odbere, faktúra so splatnosťou 14 kalendárnych dní, hotovosť pri prebratí protokolu o skúškach.
V prípade neuhradenia časti, alebo celého rozboru má dodávateľ si uplatniť sumu 20% z celkovej sumy vrátane DPH, zmluvnú pokutu vo výške 45,00€ s DPH a 36,00€ s DPH náklady spojené s vymáhaním treťou stranou.
Zákazník môže byť v určitých prípadoch oboznámený, že protokol o skúškach mu bude vydaný až na základe plnej úhrady. Laboratórium neberie na zodpovednosť oneskorenie kolaudačného rozhodnutia. V prípade neuhradenia faktúry do nasledujúcich 21 dní po jej splatnosti, postupujeme pohľadávku na spoločnosť, ktorá je našim zmluvným partnerom pre vymáhanie pohľadávok, spol. PATRIOT GROUP, s.r.o, (Legionárska 5, Trenčín, IČO: 45 407 657). Všetky náklady podľa bodu 3c), penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania hradí objednávateľ.
Zároveň zákazník súhlasí s použitými laboratórnymi metódami na príslušnú analýzu vzoriek, pričom laboratórium vyberie na analýzu najvhodnejšie metódy podľa vlastného uváženia na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Článok 4: Vystavenie protokolu o skúškach

Protokol o skúške je vystavený do 10-12 kalendárnych dní po dodaní vzorky do laboratória. V prípade subdodávky sa môže termín predĺžiť. O tomto je zákazník upovedomený pri odbere a pri súhlase so subdodávkou túto skutočnosť berie na vedomie. Protokol je odoslaný na email zákazníka a následne doručený originál poštou, alebo si ho osobne prevezme. Protokol odoslaný elektronicky obsahuje všetky náležitosti originálu – pečiatky a podpisy a teda je ho možné použiť pre právne účely.

Článok 5: Odstúpenie od zmluvy / objednávky

Odstúpiť od zmluvy / objednávky je možné iba písomne najviac 12 hodín pred dohodnutým termínom odobratia vzoriek vôd a to písomne, resp. telefonicky. V opačnom prípade objednávateľovi bude fakturovaná pokuta vo výške 15% dohodnutej sumy bez 20% DPH. Po už vykonanom odbere, resp. dodaní vzoriek do laboratória môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy iba písomne, max. do 6 hodín po odbere a znáša náklady spojené s dopravou, odberom vzoriek – 5€ a manipulačný poplatok 30,00 € bez DPH.

Článok 6: Reklamácie

Reklamácie o výsledkoch skúšky je možné podať do 30 dní od obdržania originál protokolu. Akceptované sú iba písomné reklamácie emailom, resp. poštou. Reklamácie sú vybavované podľa závažnosti do 30 kalendárnych dní. Reklamovať nie je možné výsledky skúšok uvedených v článku 3a) – odber vzoriek zákazníkom. Nie je možné reklamovať výsledky mikrobiologických a hydrobiologických skúšok, nakoľko v ich prípade dochádza k rýchlym zmenám aj v malom časovom horizonte. V prípade, že reklamácia nebude opodstatnená (preukáže sa platnosť predchádzajúcich výsledkov), znáša všetky náklady zákazník.

Článok 7: Informácia o spracovaní osobných údajov

Svojím podpisom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len GDPR) potvrdzujem, že som bol informovaný o forme a spôsobe spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých tejto spoločnosti. Svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že som forme a spôsobe spracovania mojich osobných údajov porozumel.

Bližšie informácie o spôsobe nakladania s Vašimi osobnými údajmi sú dostupné na stránke www.chempal.sk

Svojim podpisom prehlasujem, že som o Všeobecných zmluvných podmienkach spol. CHEMPAL, s.r.o. bol plne oboznámený a ich akceptujem. V prípade ich porušenia som si vedomý, že všetky náklady budem v plnej výške znášať.