ROZBOR VODY

CHEMPAL
Riešime vodu od základov

Všeobecné obchodné podmienky platné pre odbery vzoriek,
rozbory vôd a platby za služby

Článok 1: Predmet diela.

  1. Predmetom diela je rozbor vzoriek vôd podľa protokolu o odbere. Ukončením je vystavenie protokolu o skúškach.

Článok 2: Objednanie služieb.

  1. Rozbor vody a odber vzoriek u zákazníka je možné objednať telefonicky, elektronicky emailom na , alebo osobne na prevádzke spoločnosti Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava v pracovných dňoch od 8:00 do18:00 hod.

Pri objednávke telefonicky môže byť v rámci skvalitňovania služieb hovor monitorovaný. Po získaní potrebných informácií bude navrhnutý termín odberu pracovníkom firmy CHEMPAL, resp. zákazník dopraví vzorky do laboratória osobne a riadi sa článkom 3.

  1. Počas objednávania služieb je možné sa dohodnúť s pracovníkom laboratória ohľadom prevzatia vzorkovníc. Poplatok za poskytnuté vzorkovnice sa riadi článkom 3b).

Článok 3: Odber vzoriek, cena, úhrada a podmienky zmluvných strán.

3a) Odber vzoriek vykonáva osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať odber vody vydaného Národným referenčným laboratóriom, pracovník akreditovaného laboratória. V prípade, že vzorky vody odoberie iná osoba, resp. zákazník, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia, môže laboratórium dodanú vzorku zamietnuť, napr. na základe jej vizuálnej kontroly. Zákazník je o tomto konaní písomne upovedomený a náklady spojené s novým (opakovaným odberom), ako aj s neplatným odberom v plnej výške hradí objednávateľ. V prípade, že zákazník súhlasí s vykonaním analýzy podľa požiadaviek uvedených v protokole o odbere, zrieka sa možnosti reklamácie výsledkov. Taktiež berie na vedomie, že kontrolné orgány takýto výsledok môžu zamietnuť a nemá nárok na vrátenie poplatku za poskytnutú službu. Pred odberom vzoriek je zákazník upovedomený, ako má odber vzoriek vykonať (https://www.chempal.sk/pokyny-k-odberu-vzoriek-vody).

Dôležité pre správny odber a analýzu sú vzorkovnice, uskladnenie a doprava do laboratória. V prípade, že si pri vlastnom odbere zákazník zabezpečí vlastné vzorkovnice, laboratórium nezodpovedá za výsledky skúšok a tie nie sú možné reklamovať. To neplatí pre jednorazové vzorkovnice na mikrobiologický rozbor zakúpené v zdravotníckych potrebách. Po odbere a preprave musí byť vzorka uskladnená v chladničke a dopravená do laboratória do 24 hodín.

3b) Cena

Cena za poskytnuté služby sa riadi cenníkom zverejneným na webovej stránke: www.chempal.sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, o ktorých je zákazník informovaný pri objednaní služieb. Cena pozostáva z niekoľkých častí: prípravy na odber, odber vzoriek, dopravné náklady, rozbor vzoriek, vyhotovenie protokolu s posúdením súladu s Vyhláškou č. 247/2017Z.z. V prípade subdodávky je možné objednať posudok, cena je 60,00 € bez DPH. V prípade dodania vzorkovníc laboratóriom sa účtuje poplatok 10,00 €, ktorý je následne odpočítaný pri platbe za rozbor vody.

3c) Úhrada za poskytnuté služby je nasledovná:

fyzické osoby – nepodnikateľ: hotovosť v celkovej sume pri odbere, hotovosť pri odbere min. 50% z celkovej sumy s DPH, zvyšná úhrada je bankovým prevodom do vystavenia protokolu, cca 8-10 dní po odobratí vzoriek.

fyzické osoby – podnikateľ:   hotovosť pri odbere min. 50% z celkovej sumy s DPH, zvyšná úhrada je bankovým prevodom pri odbere obdrží faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dní.

právnické osoby:  hotovosť pri odbere, faktúra so splatnosťou 14 kalendárnych dní, hotovosť pri prebratí protokolu o skúškach

Zákazník je oboznámený, že protokol o skúškach mu bude vydaný až na základe plnej úhrady. Laboratórium neberie za zodpovednosť oneskorenie kolaudačného rozhodnutia. V prípade neuhradenia faktúry do nasledujúcich 21 dní po jej splatnosti postupujeme pohľadávku na spoločnosť, ktorá je našim zmluvným partnerom pre vymáhanie pohľadávok, spol. SAF Investment, s.r.o, (Rybničná 40, Bratislava). Všetky náklady, penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania, vrátane provízie, spojené s vymáhaním hradí objednávateľ.

Zároveň zákazník súhlasí s použitými laboratórnymi metódami na príslušnú analýzu vzoriek, pričom laboratórium vyberie na analýzu najvhodnejšie metódy podľa vlastného uváženia na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

 Článok 4: Vystavenie protokolu o skúškach

Protokol je vystavený do 10-12 kalendárnych dní po odbere. V prípade subdodávky je možné, že sa termín predĺži. O tomto je zákazník upovedomený pri odbere a pri súhlase so subdodávkou túto skutočnosť berie na vedomie. Protokol je odoslaný na email zákazníka a následne doručený originál poštou, alebo si ho osobne prevezme. Protokol odoslaný elektronicky obsahuje všetky náležitosti originálu – pečiatky a podpisy a teda je ho možné použiť pre právne účely.

Článok 5: Odstúpenie od zmluvy / objednávky

Odstúpiť od zmluvy / objednávky je možné iba písomne najviac 12 hodín pred dohodnutým termínom odobratia vzoriek vôd a to iba písomne. V opačnom prípade objednávateľovi bude fakturovaná pokuta vo výške 30% dohodnutej sumy bez 20% DPH. Po už vykonanom odbere, resp. dodaní vzoriek do laboratória môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy iba písomne, max. do 6 hodín po odbere a znáša náklady spojené s dopravou, odberom vzoriek – 5€ a manipulačný poplatok 30,00 € bez DPH.

Článok 6: Reklamácie

Reklamácie o výsledkoch skúšky je možné podať do 30 dní od obdržania originál protokolu. Akceptované sú iba písomné reklamácie emailom, resp. poštou. Reklamácie sú vybavované podľa závažnosti do 5 kalendárnych dní. Reklamovať nie je možné výsledky skúšok uvedených v článku 3a) – odber vzoriek zákazníkom. Nie je možné reklamovať výsledky mikrobiologických a hydrobiologických skúšok, nakoľko v ich prípade dochádza k rýchlym zmenám aj v malom časovom horizonte.

Článok 7: Informácia o spracovaní osobných údajov

Svojím podpisom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) potvrdzujem, že som bol informovaný o forme a spôsobe spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých tejto spoločnosti. Svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že som forme a spôsobe spracovania mojich osobných údajov porozumel.