Prehľad základných skúmaných parametrov
chemického a mikrobiálneho rozboru vody

Mikrobiálna
kontaminácia vody

Špecifikácie kritických mikrobiologických ukazovateľov. Mikrobiologický rozbor pitnej vody …

Chemická
kontaminácia vody

Základné senzorické a fyzikálno-chemické ukazovatele vo vode …

Mikrobiologické
ukazovatele:

E.coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovatelné mikroorg. pri 36°C
Kultivovatelné mikroorg. pri 22°C
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium perfringens

Hydrobiologické
ukazovatele:

Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Bezfarebné bičíkovce
Vláknité baktérie
Mikromycéty
Železité a mangánové baktérie (Fe,Mn)
Abiosestón

Chemické ukazovatele:

Z:         Zákal
F:         Farba
A254      Absorbancia pri 254 nm
pH:      reakcia vody (pH)
EK:       Elektrolytická vodivosť
VCl:      Voľný chlór (Cl2)

NO3:      Dusičnany (NO3)
NO2:      Dusitany (NO2)
NH4+:     Amónne ióny (NH4+)
FE:          Železo (Fe2+, Fe3+)

MN:           Mangán (Mn)
CHSK:      Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSKMn)
CA a MG:  Celková tvrdosť (Ca+Mg)