Prehľad základných skúmaných parametrov
chemického a mikrobiálneho rozboru vody

Mikrobiálna
kontaminácia vody

Špecifikácie kritických mikrobiologických ukazovateľov. Mikrobiologický rozbor pitnej vody …

Chemická
kontaminácia vody

Základné senzorické a fyzikálno-chemické ukazovatele vo vode …

Mikrobiologické ukazovatele:

EC:        E.coli
KB:        Koliformné baktérie
EK:        Enterokoky
KM37:  Kultivovatelné mikroorg. pri 36°C
KM22   Kultivovatelné mikroorg. pri 22°C
PA:        Pseudomonas aeruginosa
CP:        Clostridium perfringens

Hydrobiologické ukazovatele:

ŽO:       Živé organizmy
MO:      Mŕtve organizmy
BB:       Bezfarebné bičíkovce
VB:       Vláknité baktérie
MM:     Mikromycéty
ŽMB:   Železité a mangánové baktérie ( Fe,Mn)
AB       Abiosestón

chemicky rozbor vody, mikrobiologicky
Chemické ukazovatele:

Z:         Zákal
F:         Farba
A254      nm: Absorbancia pri 254 nm
PH:      reakcia vody (pH)
EK:       Elektrolytická vodivosť
VCl:      Voľný chlór (Cl2)

NO3:      Dusičnany (NO3)
NO2:      Dusitany (NO2)
NH4+:     Amónne ióny (NH4+)
FE:          Železo (Fe2+, Fe3+)

MN:           Mangán (Mn)
CHSK:       CHSKMn
CA a MG:  Celková tvrdosť (Ca+Mg)

Scroll to Top